Waar ben je naar op zoek?

Verzekeringen

OPENDOEK biedt een uitgebreide en voordelige verzekering aan voor zowel de aangesloten groepen en leden.

DALLE 2023 09 08 08 45 43 a stage light hanging by a thread

Via OPENDOEK zijn de aangesloten verenigingen (feitelijke verenigingen en VZW’s) en hun leden verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid, de rechtsbijstand en de lichamelijke ongevallen tijdens de activiteiten. De bestuurdersaansprakelijkheid is hierin niet verzekerd. Meer daarover onderaan deze pagina.

De OPENDOEK verzekering

OPENDOEK werkt nauw samen met KBC verzekeringen om een optimale waaier samen te stellen voor theaterbeoefenaars. Een op maat gesneden pakket aan waarborgen direct verbonden aan ons voordelig lidmaatschap is wat we je aanbieden.

Basis

  • De verzekeringsperiode loopt gelijk met de geldigheidsperiode van je lidmaatschap (365 dagen).
  • Men treedt toe tot de verzekering vanaf het moment dat het lidgeld vereffend is.
  • De dekking van de verzekering geldt enkel tijdens de uitoefening van activiteiten van de vereniging die kaderen in de aansluiting bij OPENDOEK. Ben je op weg naar en van de plaats van de activiteit dan ben je ook verzekerd (uitgezonderd vervoersmiddelen).
  • De verzekering geldt over de hele wereld maar de aangesloten groepen en leden moeten hun domicilie in België hebben.


De verzekering voor de groep

Als groep ben je verzekerd voor...

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA)

Stoffelijke of lichamelijke schade veroorzaakt aan derden door een aanwijsbare fout van de groep is gedekt. Als je als groep aansprakelijk gesteld wordt voor schade die een vrijwilliger veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk in opdracht van de groep, dan verleent de verzekering de wettelijke verplichte waarborg voorzien in de wet op het vrijwilligerswerk.

Specifieke schadevorderingen:

  • Een schadevordering voor burenhinder is gedekt.
  • Een schadevordering voor milieuschade is gedekt op voorwaarde dat het gaat om een onverwachte gebeurtenis m.a.w. een accidentele verontreiniging.
  • Een schadevordering voor voedselvergiftiging is gedekt m.a.w. mochten er tijdens een feestje gerechten of dranken opgediend worden die schade berokkenen aan de gezondheid van de aanwezigen ben je hiervoor verzekerd.

Toevertrouwde goederen

Een schadevordering voor beschadiging aan roerende en onroerende goederen die gehuurd werden van derden of door derden in gebruik of in leen gegeven werden aan de groep is gedekt. Indirecte schade (bv derving van inkomsten), schade aan kunstwerken, voertuigen en/of dieren zijn hiervan uitgesloten. Schade aan bezittingen van de groep zelf, die gebruikt worden tijdens een activiteit is niet gedekt (principe BA – eigen schade is steeds uitgesloten).

Toevertrouwde gebouwen

Een schadevordering voor beschadiging door vuur, brand, ontploffing, rook en water aan gebouwen en inhoud is gedekt in zoverre de gebouwen niet aan de groep toebehoren en in zoverre de gebouwen slechts bij gelegenheid gebruikt worden. Een repetitielokaal waar regelmatig gerepeteerd wordt of een zaal waar regelmatig optredens georganiseerd worden, komen dus niet in aanmerking. Hiervoor dient door de groep een brandpolis als huurder van de lokalen te worden afgesloten, eventueel aangevuld met de inhoud van de vereniging die er opgeslagen wordt.

Rechtsbijstand

De verzekering behartigt de belangen van de verzekerde groep, betaalt kosten en erelonen om geleden schade terug te vorderen en/of neemt de verdediging van verzekerde op zich wanneer er een strafrechtelijke vervolging ontstaat. Contractuele geschillen (bv de discussie over de huurprijs van gehuurd materiaal) zijn niet verzekerd.

Beroepsaansprakelijkheid reisbemiddelaar

Indien je als groep een reis- en of verplaatsing organiseert voor de leden en er loopt wat mis waarvoor de groep aansprakelijk gesteld wordt, is er een dekking voorzien.


Rechtenvrij bron pexels plakker pleister

De Individuele verzekering voor het OPENDOEK-lid

Als lid van OPENDOEK ben je verzekerd voor...

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA)

Stoffelijke of lichamelijke schade veroorzaakt aan derden door een aanwijsbare fout van een lid is gedekt. Ben je een ouder of voogd van een minderjarig aangesloten lid dan ben je ook verzekerd.

Specifieke schadevorderingen zijn dezelfde voor een aangesloten lid als voor een aangesloten groep. Merk op dat leden onderling derden zijn van elkaar - met uitzondering van familieleden. Schade aan persoonlijke bezittingen die een lid zelf gebruikt tijdens een activiteit is niet gedekt (principe BA – eigen schade is steeds uitgesloten).

Rechtsbijstand

De verzekering behartigt de belangen van het verzekerd lid, betaalt kosten en erelonen om geleden schade terug te vorderen en/of neemt de verdediging van verzekerde op zich wanneer er een strafrechtelijke vervolging ontstaat. Contractuele geschillen (bv de discussie over de huurprijs van door een lid gehuurd materiaal) zijn niet verzekerd.

Lichamelijke ongevallen

De definitie van een ongeval is: "Een plotse en onverwachte gebeurtenis met een uitwendige (externe) oorzaak". De verzekering voorziet een vergoeding in geval van overlijden, blijvende of tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Eveneens worden de kosten van de geneeskundige verzorging als de aanverwante kosten vergoed. Een reeds bestaande ziekte, zelfdoding of poging tot, opzettelijk lichamelijke schade toebrengen, evenals zware fout van de getroffen persoon zelf (zoals dronkenschap en plegen van geweld) zijn evenwel uitgesloten.


Tijdelijke verzekering

Het gebeurt wel eens dat niet-leden occasioneel meewerken aan een productie. Als organiserende groep zou je dan willen dat je deze personen dezelfde bescherming kan aanbieden die voor volledig aangesloten leden geldt. Hiervoor bestaat de tijdelijke verzekering.

Voor €5 kan je een medewerker verzekeren voor maximum 10 willekeurige dagen binnen een toneelseizoen. Hij/zij wordt dan geen lid van OPENDOEK, maar is wel verzekerd zoals eerder beschreven voor volledig aangesloten leden.

(Een medewerker die langer dan 10 dagen meespeelt, wordt beter aangesloten bij de groep als lid van OPENDOEK)

Hoe verzekeren? Voornaam, naam, adres, geboortedatum + de dagen waarvoor de verzekering moet gelden zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie van OPENDOEK.

Opgelet: Net zoals voor een lid kan de verzekeringsmaatschappij slechts optreden indien alle gegevens bekend zijn en de premie betaald is. Wees dus proactief, zorg ervoor dat alles geregeld is lang voor de dag dat je wenst dat de medewerkers verzekerd zijn en hou rekening met de administratieve verwerkingstijd van enkele dagen om gegevens op te nemen, factuur te verzenden en betaling te verzorgen.


Uitsluitingen

De aangeboden verzekering is uitgebreid en uniek toegesneden op de noden van het verenigingsleven. We willen toch even meegeven dat de verzekering enkel geldt wanneer er gehandeld wordt als een goede huisvader. Hiermee wordt bedoeld dat er voor ieder van de dekkingen uitzonderingen bestaan zoals normaal opgenomen in iedere verzekeringspolis. Handelingen in staat van dronkenschap, plegen van geweld, kwaadwillige beschadigingen, het niet nemen van elementaire voorzorgsmaatregelen, gebruik van vuurwapens en springstoffen, het niet aangaan van wettelijk verplichte verzekeringen, …zijn typische voorbeelden waarin de verzekeringsmaatschappij de schadeclaim als niet ontvankelijk kan bestempelen.

In het kader van burgerlijke aansprakelijkheid benadrukken we nog een keer dat familieleden nooit derden van elkaar kunnen zijn. Derhalve kan er nooit een vergoeding uitgekeerd worden in een schadegeval tussen familieleden.

Alle nodige documenten om een aangifte te doen en een uitgebreid overzicht van de polis vind je op mijn.opendoek.
mijn.opendoek

Bestuurdersaansprakelijkheid

Via OPENDOEK zijn de aangesloten VZW’s en hun leden verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid, de rechtsbijstand en de lichamelijke ongevallen tijdens de activiteiten. De bestuurdersaansprakelijkheid is hierin niet verzekerd.

Het is voor een VZW en haar bestuurders belangrijk om hierover na te denken om zo’n polis af te sluiten. Deze polis beschermt de verzekerden (de bestuurders van de VZW) en hun privé vermogen tegen financiële gevolgen van een aansprakelijkheidsvordering die tegen hen wordt ingesteld.

Als bestuurder wordt je geacht op de hoogte te zijn van alle wettelijke reglementeringen die bij de uitoefening van de activiteiten komen kijken. Dat is niet evident in een wereld waarin de wettelijke reglementeringen steeds sneller wijzigen en zwaarder worden. Het niet op de hoogte zijn van een wettelijke reglementering is een fout die je maakt als bestuurder. Als de VZW niet in orde zou zijn met een wettelijke reglementering en daaruit ontstaat schade aan derden dan kan de schadelijder de VZW en haar bestuurders daarvoor aansprakelijk stellen. Bv er valt een slachtoffer omdat op een locatieproject de brandveiligheidsvoorschriften niet in orde zijn. Dat is verzekerd in een polis bestuurdersaansprakelijkheid.

Wat is er verzekerd? Er zijn twee waarborgen:

1. burgerlijke aansprakelijkheid

  • de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurders opgelopen in de uitoefening van hun bestuursmandaat van de verzekeringsnemer (de eigen VZW)
  • de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer (de eigen VZW) die zelf aansprakelijk wordt gesteld voor een fout van één van haar bestuurders

2. rechtsbijstand

De rechtsbijstand zorgt ervoor dat de belangen van de verzekerden (de VZW en haar bestuurders) worden behartigd zodra er tegen hen een vordering wordt ingesteld, ze schade lijden, of in verdenking worden gesteld in het kader van een strafrechtelijke procedure.

Een polis bestuurdersaansprakelijkheid is niet duur. De premie voor meeste VZW’s bedraagt 219 euro/jaar.

Interesse? Vul dan de vragenlijst in en mail die samen met de gevraagde info onder puntje 1 door naar filip.van.hoof@verz.kbc.be.
Met vragen kan je ook bij Filip terecht.

Vragenlijst bestuurdersaansprakelijkheid 85.49 KB word

Hulp nodig? Contacteer onze collega:

Hendrik Ramaker Hendrik Ramaker Hover

Hendrik Ramaker

Ledenadministratie en verzekeringen

Ontvang alle info en updates over de theaterwereld via onze nieuwsbrief!