met de Coronagids van OPENDOEK

Het openbaar leven en dus ook het amateurtheater viel abrupt stil op 13 maart 2020. Het werden bijzondere maanden waar we allemaal in ‘ons kot’ moesten blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

Vanaf 1 juli is een volledige herstart mits naleving van de maatregelen en protocollen mogelijk. Ook evenementen en voorstellingen tot 200 personen (binnen) en 400 mensen (buiten) is mogelijk mits een risicoanalyse met het COVID Event Risk Model. De Coronagids OPENDOEK is bijgewerkt met aandacht voor de risicoactiveiten en -groepen en het organiseren van voorstellingen al dan niet met drinkgelegenheid. Met deze documenten kan het amateurtheater opnieuw veilig aan de slag om er alsnog een mooie theaterzomer van te maken.

 

Basisprotocol Cultuur aangepast voor risicoactiviteiten

Vanaf 1 juli kunnen dus álle culturele disciplines hun activiteiten herstarten. De risicoactiviteiten – (koor)zang en luid roepen of spreken, het spelen van blaasinstrumenten en alle activiteiten met nauw fysiek contact zoals bij bepaalde vormen van theater en dans,… - moesten lang wachten, maar zijn dan onder specifieke veiligheidsvoorwaarden opnieuw mogelijk. De tweede versie van het Basisprotocol Cultuur neemt deze maatregelen per discipline op. OPENDOEK paste haar Coronagids aan dit vernieuwde protocol aan.


Charter voor deelname van ouderen

Niet alleen de risicoactiviteiten maar ook de vraag of ouderen (+65) als risicogroep gezien moeten worden, was de voorbije weken onderwerp van discussie. De Vlaamse Ouderenraad stelde in samenwerking met de sector, de deskundigen en de beleidsverantwoordelijken een charter 'Hoe veilig de draad opnemen als oudere in de samenleving' op voor ouderen en organisaties die met ouderen werken.

Ook voor het amateurtheater, waarin heel wat ouderen als vrijwilliger of deelnemer participeren, vormt dit charter een belangrijk instrument om samen te werken aan een veilige heropstart. Dit charter legt de verantwoordelijkheid van deelname grotendeels bij de deelnemer zelf. Hij/zij beslist of hij/zij deelneemt aan de activiteit, op basis van een risico-inschatting van de eigen gezondheid én van de activiteit. Het charter geeft alle handvatten om die inschatting correct te kunnen maken. Ook voor het theatergezelschap! 


Vanaf 1 juli opnieuw evenementen met publiek mogelijk

De Nationale Veiligheidsraad van 24 juni bevestigde dat culturele activiteiten mét publiek vanaf 1 juli opnieuw mogelijk zijn. De beslissing overtrof de verwachtingen, want de toegelaten aantallen zijn hoger dan eerder aangekondigd (tot 400 personen). Je dient evenwel het COVID Event Risk Model te gebruiken, een digitale tool die de leidraad vormt bij het plannen van je evenement of voorstelling.


Aangepaste Coronagids OPENDOEK

De Coronagids van OPENDOEK is op 1 juli aangepast aan de bovenstaande maatregelen. Je vindt er alle maatregelen in terug waaraan je je moet houden als je de activiteiten van je theatergezelschap heropstart en als je voorstellingen (kleine en grotere) plant. We  hielden hierbij rekening met de verschillende disciplines, de cast & crew en meer specifieke activiteiten die in het theater gangbaar zijn zoals kappers en grimeurs. Ook hebben we een checklist voor de opmaak van een draaiboek toegevoegd. 

Download hier de Coronagids OPENDOEK (versie 16 juli 2020) 

Theater Platteau en Theater 't Souffleureke gingen je voor!  

De maatregelen en de voorschriften waar een herstart aan moeten voldoen, kunnen je overdonderden. Dat is begrijpelijk. Maar laat je er niet door ontmoedigen. Dit is immers nog een tijdje ‘het nieuwe normaal’ waar we ons met zijn allen aan moeten aanpassen, willen we het coronavirus onder controle krijgen. En ook onze naasten en zeker de mensen die zich in een risicogroep bevinden, willen beschermen.


En het kan! Check hoe Theater Platteau uit Roeselare en Theater ’t Souffleurke uit Rumbeke het aanpakken. Klik op de links hieronder:

 

 

 

Deze voorbeelden zijn misschien net dat kleine 'duwtje in de rug’ om het gesprek over een herstart met je cast & crew aan te gaan. Immers opneiuw starten met de theaterwerking heeft voor iedereen consequenties en iedereen wordt dan ook het best betrokken bij zo’n beslissing.


Vragen?

Heb je een vraag over wat wel en niet kan bij de heropstart in je gezelschap? Pluis eerst de Coronagids OPENDOEK uit:
Coronagids OPENDOEK

Vind je er toch geen sluitend antwoord? Mail dan je vraag naar bianca.de.wolf@opendoek.be. Onze communicatiemedewerker zoekt de angel in de situatie, pluist indien nodig de protocollen van andere sectoren uit of vraagt advies bij externe deskundigen. Zij antwoordt je dan zo vlug mogelijk.